Giới thiệu

Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội được thành lập theo quyết định số 5478/QĐ-UBND của Thành phố Hà Nội ngày 20 tháng 10 năm 2016 trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ việc làm 20/10 trực thuộc Hội LHPN Hà Nội. Trung tâm có vị trí, chức năng,  nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Vị trí: Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Hội LHPN Hà Nội; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật.
Chức năng: Trung tâm có chức năng giúp Ban thường vụ Hội LHPN Hà Nội tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ trên địa bàn thành phố để phát triển toàn diện về năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, thể lực, thẩm mỹ.
Nhiệm vụ, quyền hạn:
  • Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ về quản lý, kinh doanh, chăm sóc sức khỏe, giáo dục thẩm mỹ, phát triển năng khiếu theo quy định của pháp luật.
  • Hỗ trợ, tư vấn về việc làm, sức khỏe, tình yêu, hôn nhân, giữ gìn hạnh phúc gia đình, tư vấn pháp luật cho phụ nữ và các lĩnh vực về giới theo quy định của pháp luật.
  • Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giáo dục, thể thao, các cuộc hội thảo, giao lưu giữa các tầng lớp phụ nữ trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật
  • Dạy nghề ngắn hạn, hướng nghiệp, cung ứng giới thiệu việc làm cho phụ nữ; giới thiệu các sản phẩm, các nghề truyền thống do nữ doanh nhân của Thành phố thực hiện
  • Được sử dụng cơ sở vật chất của Khu liên hợp phát triển phụ nữ Hà Nội để tổ chức, kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật nhằm tạo nguồn hỗ trợ hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội và các chi phí để vận hành Khu liên hợp phát triển phụ nữ Hà Nội.

Ngoài ra trung tâm còn vận hành tốt Điểm giao dịch việc làm Phụ nữ Hà Nội và liên tục mở các phiên giao dịch việc làm vệ tinh.

Cùng với sự thay đổi về tổ chức, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ và người lao động Trung tâm đã có những bước trưởng thành đáng kể với những nỗ lực không ngừng, vượt qua nhiều khó khăn thách thức. Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phòng truyền thông và tổ chức sự kiện:

– Lãnh đạo phòng trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về mọi hoạt động của phòng.

– Tham mưu với ban giám đốc Trung tâm trong tổ chức các hình thức truyền thông hỗ trợ, bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng cho phụ nữ về quản lý, kinh doanh, chăm sóc sức khỏe, giáo dục thẩm mỹ, phát triển năng khiếu theo quy định của pháp luật;

– Xây dựng kế hoạch khai thác các nguồn lực tổ chức các hoạt động, hỗ trợ, tư vấn về sức khỏe, tình yêu, hôn nhân, giữ gìn hạnh phúc gia đình, tư vấn pháp luật cho phụ nữ và các lĩnh vực về giới theo quy định của pháp luật;

– Tổ chức các hoạt động sự kiện, tổ chức hội chợ,giới thiệu các sản phẩm, các nghề truyền thống do nữ doanh nhân của thành phố thực hiện.

– Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông, xây dựng, quản lý, vận hành cổng thông tin điện tử của Trung tâm về các hoạt động của Trung tâm và bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng mọi mặt  cho phụ nữ, tuyên truyền nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp và cung ứng lao động.

– Xây dựng các tờ rơi, tài liệu, bài giảng điện tử phục vụ công tác bồi dưỡng kiến thức cho phụ nữ và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Trung tâm. Tham mưu tổ chức các chương trình giao lưu, kết nối với phụ nữ trong và ngoài nước.

– Đảm  bảo chế độ thông tin báo cáo về các hoạt động truyền thông, tuyên truyền mà Phòng đảm nhiệm với ban Giám đốc Trung tâm.

Phòng hành chính tổ quản trị:

– Trưởng phòng trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về mọi mặt hoạt động của phòng

– Tham mưu cho Giám đốc về việc tuyển dụng, sắp xếp cán bộ và tổ chức nhân sự cán bộ, viên chức, người lao động. Tham mưu ra các quyết định công nhận và bổ nhiệm cán bộ, các văn bản hợp đồng liên kết, văn bản chỉ đạo hoạt động của Trung tâm; ban hành quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ        của Trung tâm

– Xây dựng kế hoạch hoạt động năm, tổng hợp và công bố công khai các nhiệm vụ và kết quả hoạt động của Trung tâm báo cáo với BTV Hội LHPN thành phố Hà Nội.

– Hàng tháng làm báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động của Trung tâm báo cáo Giám đốc, cơ quan Hội phụ nữ thành phố và thông báo tại Hội nghị giao ban Trung tâm.

– Tham mưu cho Giám đốc ban hành, giải quyết các quy định nội vụ, kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định đó đối với các phòng chức năng thuộc Trung tâm

– Quản lý cơ sở vật chất của Trung tâm; tham mưu về công tác tài chính, lập dự toán, lên kế hoạch mua sắm bổ sung; sửa chữa nâng cấp, thanh lý trang thiết bị nhằm đáp ứng các yêu cầu hoạt động của Trung tâm; Thực hiện chế độ tài chính – kế toán theo luật định chung của Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm;

– Thực hiện công tác hành chính – quản trị, đảm bảo vệ sinh, trật tự nội vụ, đáp ứng tốt các yêu cầu hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm;

– Tham mưu, tổng hợp về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đề bạt và các chế độ chính sách liên quan tới quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ Trung tâm.

Phòng hỗ trợ và dịch vụ việc làm:

– Trưởng phòng trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về mọi hoạt động của phòng.

– Khảo sát, nắm bắt nhu cầu việc làm, học nghề của phụ nữ và người lao động trên địa bàn Thành phố. Tham mưu với Ban Giám đốc về việc khai thác các chương trình phối hợp đào tạo nghề ngắn hạn, tư vấn, giới thiệu việc làm với các Trung tâm, các trường, các ngành chức năng

– Xây dựng nội dung giáo trình các chương trình bồi dưỡng, đào tạo nghề, tư vấn nghề; Xây dựng kế hoạch hoạt động về tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề và tham mưu tổ chức ngày tuyển dụng lao động hàng năm

–  Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.Trực tiếp quản lý và đảm bảo chất lượng các lớp đào tạo nghề tại chỗ, liên kết đào tạo nghề; Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

– Hoạt động tư vấn bao gồm:

+ Tư vấn cho lao động nữ về lựa chọn ngành nghề, công việc, chương trình đào tạo, phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

+  Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;

+ Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động. Tuyên truyền kết nối nhu cầu của các đơn vị tuyển dụng và lao động nữ

– Giới thiệu việc làm cho phụ nữ, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

+ Phối hợp tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

+ Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động cho phụ nữ

– Hỗ trợ lao động nữ trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

– Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

– Quản lý tài sản, cơ sở vật chất của Trung tâm phục vụ cho các hoạt động dạy nghề

– Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo về các hoạt động đào tạo nghề với ban Giám đốc Trung tâm.