Hồng Sâm KON TUM

65

𝓠𝓾𝓪̀ 𝓽𝓪̣̆𝓷𝓰 𝓬𝓪𝓸 𝓬𝓪̂́𝓹 𝓿𝓾̛̀𝓪 𝓿𝓪̣̆𝓷 𝓽𝓾́𝓲 𝓽𝓲𝓮̂̀𝓷

𝓚𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓰𝓲̀ 𝓴𝓱𝓪́𝓬 đ𝓸́ 𝓬𝓱𝓲́𝓷𝓱 𝓵𝓪̀ : 𝓗𝓞̂̀𝓝𝓖 𝓢𝓐̂𝓜 𝓚𝓞𝓝 𝓣𝓤𝓜

Có thể là hình ảnh về chaia

𝓥𝓸̛́𝓲 𝓽𝓱𝓲𝓮̂́𝓽 𝓴𝓮̂́ 𝓱𝓸̣̂𝓹 𝔁𝓪́𝓬𝓱 𝓽𝓲𝓮̣̂𝓷 𝓭𝓾̣𝓷𝓰, 𝓶𝓪̀𝓾 𝓼𝓪̆́𝓬 𝓼𝓪𝓷𝓰 𝓽𝓻𝓸̣𝓷𝓰 𝓫𝓪̆́𝓽 𝓶𝓪̆́𝓽, . 𝓠𝓾𝓪𝓷 𝓽𝓻𝓸̣𝓷𝓰 𝓵𝓪̀ 𝓮𝓶 𝓷𝓸́ 𝓼𝓲𝓮̂𝓾 𝓼𝓲𝓮̂𝓾 𝓽𝓸̂́𝓽 𝓬𝓱𝓸 𝓼𝓾̛́𝓬 𝓴𝓱𝓸̉𝓮, 𝓬𝓱𝓲𝓮̂́𝓽 𝔁𝓾𝓪̂́𝓽 𝓽𝓾̛̀ 𝓱𝓸̂̀𝓷𝓰 𝓼𝓪̂𝓶, 𝓬𝓪𝓸 𝓼𝓪̂𝓶 𝓭𝓪̂𝔂 𝓝𝓰𝓸̣𝓬 𝓛𝓲𝓷𝓱 𝓿𝓪̀ 𝓬𝓪́𝓬 𝓽𝓱𝓪̀𝓷𝓱 𝓹𝓱𝓪̂̀𝓷 𝓽𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓲𝓮̂𝓷 𝓴𝓱𝓪́𝓬

𝓖𝓲𝓾́𝓹 𝓫𝓸̂̀𝓲 𝓫𝓸̂̉ 𝓼𝓾̛́𝓬 𝓴𝓱𝓸̉𝓮, 𝓽𝓪̆𝓷𝓰 𝓬𝓾̛𝓸̛̀𝓷𝓰 𝓼𝓲𝓷𝓱 𝓵𝓾̛̣𝓬. 𝓗𝓸̂̃ 𝓽𝓻𝓸̛̣ 𝓰𝓲𝓪̉𝓶 𝓶𝓮̣̂𝓽 𝓶𝓸̉𝓲, 𝓷𝓪̂𝓷𝓰 𝓬𝓪𝓸 𝓼𝓾̛́𝓬 đ𝓮̂̉ 𝓴𝓱𝓪́𝓷𝓰

LH: 0366.005.707