Tổ chức hội nghị đánh giá, phân loại cán bộ công chức viên chức năm 2017

64

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-ĐĐPN của Đảng Đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội về Tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức gắn với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân  lãnh đạo, quản lý nặm 2017, ngày 04 tháng 12 năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thị Thiên Hương – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội và toàn thể cán bộ viên chức và hợp đồng Trung tâm.

(Toàn cảnh Hội nghị đánh giá, nhận xét, phân loại cán bộ năm 2017)

Phần thứ nhất của Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hảo – UVBTV Thành Hội, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội thay mặt Ban Giám đốc Trung tâm báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, nhấn mạnh những kết quả đã đạt được và đưa ra một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục trong năm tới. Với kết quả đạt được, Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2017.

Phần thứ hai, hội nghị tập trung nhận xét, đánh giá cá nhân theo cách thức: từng đồng chí đọc bản tự nhận xét, đánh giá bản thân trên tinh thần tự giác, khách quan, trung thực làm rõ những kết quả phấn đấu và thực hiện nhiệm vụ, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Hội nghị đã thảo luận dân chủ và đóng góp nhiều ý kiến xây dựng cho từng cán bộ, viên chức và lãnh đạo, quản lý với mục tiêu thúc đẩy mỗi cá nhân cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, cùng đoàn kết, thống nhất xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển.

Trên tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình, Hội nghị đã bỏ phiếu đánh giá, kết quả: 13/13 cán bộ công chức, viên chức và người lao động tại Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 5 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 13 đồng chí đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 03 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2017.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội.