Dự thảo báo cáo trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

97

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII dự kiến khai mạc ngày 7/3/2017. Mời bạn đọc xem dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam khoá XI sẽ được trình tại Đại hội sắp tới.

 

Logo chính thức của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

Dự thảo báo cáo trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII có tiêu đề “Phát huy truyền thống, sức sáng tạo của phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Dự thảo báo cáo gồm 2 phần. Phần thứ nhất đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2012 – 2017. Phần thứ hai là phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022. Theo đó, trong phần này, Dự thảo nêu lên: Phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể; các nhiệm vụ trọng tâm; các nhóm giải pháp chủ yếu…

Xem toàn văn dự thảo báo cáo tại đây