Kế hoạch tổ chức cuộc thi ““Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” cấp Trung ương Hội năm 2024Kế hoạch tổ chức cuộc thi “

46

Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025” của Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017;

Căn cứ Quyết định số 3348/QĐ-ĐCT ngày 28/12/2023 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc phê duyệt/giao nhiệm vụ cho các ban, đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam năm 2024 (Quyết định số 3348/QĐ-ĐCT).

Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” cấp Trung ương Hội năm 2024 (sau đây gọi chung là Cuộc thi), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, tạo động lực, khuyến khích phụ nữ ở mọi tầng lớp, lứa tuổi tích cực tham gia khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh, đặc biệt là phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ cao tuổi, phụ nữ chấp hành xong án phạt tù, nữ vận động viên đã giải nghệ, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi HIV, phụ nữ sống tại địa bàn khó khăn, địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp…, phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho cá nhân, gia đình và đất nước, góp phần thực hiện bình đẳng giới.

Phát hiện, hỗ trợ để hiện thực hóa các ý tưởng/dự án khởi nghiệp (Dự án khởi nghiệp) xuất sắc trong việc cải thiện quy trình sản xuất các sản phẩm, dịch vụ mới, có mô hình kinh doanh mới sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, sản xuất hữu cơ, sạch, tuần hoàn, thân thiện với môi trường…, đáp ứng mục tiêu đảm bảo quá trình chuyển đổi xanh theo nguyên tắc, bình đẳng, bao trùm, góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050 của Chính phủ.

Gắn kết và huy động sự tham gia của các cơ quan chức năng, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, cá nhân, doanh nghiệp…, nhằm thu hút và gia tăng các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thành công.

2. Yêu cầu

– Tổ chức chuỗi các hoạt động của Cuộc thi đảm bảo minh bạch, thiết thực, hiệu quả, đúng quy định hiện hành, có tính lan toả trong các tầng lớp phụ nữ và cộng đồng.

– Đẩy mạnh kết nối nguồn lực từ các cấp, các ngành và xã hội trong tổ chức các hoạt động liên quan đến Cuộc thi; gắn kết phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp cho phụ nữ; thu hút các tầng lớp phụ nữ, không phân biệt lứa tuổi, thành phần tham gia Cuộc thi và các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ của tổ chức Hội.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức tư vấn trực tuyến về Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024

– Thời gian dự kiến: 02 buổi, ngày 15/3 và 22/3/2024.

– Địa điểm: Hà Nội.

Nội dung: vấn, hỏi đáp các thông tin liên quan về Cuộc thi; hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, quy trình tổ chức Cuộc thi…

– Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

– Thành phần, số lượng tham gia: 02 cuộc, số lượng dự kiến tham gia trực tiếp: 60 người; trực tuyến: 2.000 người, gồm: Ban Tổ chức Cuộc thi; chuyên gia tư vấn; đại diện Hội LHPN 63 tỉnh, thành phố; các Cơ quan/Đơn vị phối hợp (Bộ Công an, Cục Thể dục Thể thao – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cục Phòng Chống HIV/AIDS – Bộ Y tế, Hội Nữ trí thức, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Liên hiệp Hội người khuyết tật Việt Nam); hội viên, phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và quan tâm đến Cuộc thi.

2. Đánh giá, chấm điểm Dự án khởi nghiệp vòng sơ loại cấp Vùng

– Thời gian dự kiến:

+ Tiếp nhận hồ sơ dự thi cấp tỉnh, thành Hội Phụ nữ và tại các Cơ quan/Đơn vị phối hợp: Từ ngày 05 đến ngày 29/4/2024.

+ Tiếp nhận hồ sơ dự thi cấp Trung ương Hội: Từ ngày 06 đến ngày 15/5/2024. + Rà soát tính hợp lệ của hồ sơ dự thi cấp Trung ương Hội: Từ ngày 16 đến ngày 21/5/2024.

+ Đánh giá, chấm điểm vòng sơ loại cấp Vùng: Từ ngày 23 đến ngày 26/5/2024.

Địa điểm: Hà Nội.

– Nội dung: Tiếp nhận, rà soát tính hợp lệ của các hồ sơ Dự án khởi nghiệp; đánh giá, chấm điểm, lựa chọn Dự án khởi nghiệp dự thi vòng sơ loại cấp Vùng vào vòng bán kết cấp Vùng để tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực xây dựng Dự án.

Hình thức thực hiện: Theo quy định và hướng dẫn tại Thể lệ Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024 (Thể lệ Cuộc thi); thành lập Hội đồng Giám khảo (HĐGK) đánh giá, chấm điểm Dự án khởi nghiệp vòng sơ loại cấp Vùng.

– Thành phần tham gia: Hội LHPN các cấp; các Cơ quan/Đơn vị phối hợp; các chuyên gia; HĐGK, thư ký, Ban Tổ chức (BTC) Cuộc thi.

3. Tập huấn nâng cao năng lực xây dựng Dự án khởi nghiệp cho các tác giả dự án/ý tưởng khởi nghiệp tham dự Cuộc thi năm 2024 tại 03 Vùng

Thời gian dự kiến: 02 ngày/1 lớp, trong khoảng từ ngày 10 đến 25/6/2024. – Địa điểm: Tại 03 vùng thuộc các tỉnh, thành có Trung tâm phụ nữ và phát triển: Miền Bắc: Tp. Hà Nội; miền Trung: tỉnh Quảng Bình; miền Nam: TP. Cần Thơ.

– Nội dung: Hướng dẫn kỹ năng xây dựng dự án, chiến lược kinh doanh, khả năng thương mại hóa, phát triển thương hiệu sản phẩm, kỹ năng thuyết trình kêu gọi đầu tư… cho các tác giả dự án/ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh (sau đây gọi là Ứng viên) vượt qua vòng sơ loại vào vòng bán kết Cuộc thi cấp Vùng năm 2024.

– Hình thức tập huấn: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Thành phần, số lượng: 03 lớp/03 Vùng, dự kiến có khoảng 350 học viên tham dự trực tiếp và khoảng 1.000 học viên tham dự trực tuyến, gồm: Các Ứng viên, cán bộ Hội Phụ nữ cấp tỉnh, huyện và các cơ quan/đơn vị phối hợp.

4. Tổ chức các sự kiện Chung kết Cuộc thi cấp Vùng

4.1. Tiếp nhận hồ sơ Dự án khởi nghiệp vòng bán kết cấp Vùng:

Thời gian dự kiến: Từ ngày 01 đến ngày 15/7/2024.

Nội dung: Các Ứng viên sau lớp tập huấn tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Dự án khởi nghiệp theo mẫu quy định tại Thể lệ Cuộc thi và gửi hồ sơ Dự án dự thi (khuyến khích các Dự án xây dựng video giới thiệu về tổ chức, cá nhân thực hiện, các sản phẩm, dịch vụ có liên quan của Dự án) về Ban Tổ chức Cuộc thi trước 17h00 ngày 15/7/2024.

– Hình thức thực hiện: Hồ sơ Dự án khởi nghiệp được gửi bằng bản điện tử và bản in về Ban Tổ chức Cuộc thi theo quy định tại Thể lệ Cuộc thi; thành lập Hội đồng Giám khảo (HĐGK) đánh giá, chấm điểm Dự án khởi nghiệp vòng bán kết cấp Vùng.

Thành phần tham gia: HĐGK; thư ký; BTC Cuộc thi.

4.2. Đánh giá, chấm điểm, lựa chọn Dự án khởi nghiệp vòng bán kết cấp Vùng – Thời gian dự kiến: Từ ngày 16 đến ngày 31/7/2024.

Nội dung:

+ HĐGK đánh giá, chấm điểm, lựa chọn Dự án khởi nghiệp theo tiêu chí đánh giá được quy định tại Thể lệ Cuộc thi và theo từng Vùng.

+ BTC Cuộc thi thông báo kết quả đánh giá vòng bán kết cấp Vùng trên Cổng thông tin điện tử của Hội LHPN Việt Nam.

– Thành phần tham gia: HĐGK; thư ký; BTC Cuộc thi.

4.3. Tổ chức Chung kết Cuộc thi cấp Vùng khu vực miền Bắc, Trung, Nam

Thời gian dự kiến: 03 ngày/Vùng, trong khoảng từ ngày 01 đến ngày 31/8/2024.

– Địa điểm dự kiến: Tại 03 tỉnh thuộc 03 miền: Miền Bắc: Tỉnh Hải Dương; miền Trung: Tỉnh Quảng Ngãi; miền Nam: Tỉnh Vĩnh Long.

Nội dung:

+ Thi thuyết trình : Các Ứng viên thực hiện thuyết trình trực tiếp về Dự án khởi nghiệp trước HĐGK vòng Chung kết Cuộc thi cấp Vùng.

+Triển lãm, trưng bày giới thiệu sản phẩm của các về Dự án khởi nghiệp dự thi.

+Lễ trao giải thưởng Chung kết Cuộc thi cấp Vùng năm 2024.

Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Thành phần, số lượng: Dự kiến trên 200 đại biểu tham dự trực tiếp và hàng nghìn người theo dõi trực tuyến, bao gồm: Đại diện Hội LHPN các tỉnh/thành, các Cơ quan/Đơn vị phối hợp; các sở, ngành, đơn vị liên quan theo khu vực; BTC, HĐGK Cuộc thi; các đơn vị đồng hành, tài trợ; các cơ quan thông tấn, báo chí; đại diện các Dự án khởi nghiệp dự thi theo Vùng.

5. Tổ chức chung kết toàn quốc Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024

5.1. Tuyên truyền về Cuộc thi

Thời gian: Trong khoảng từ tháng 8-10/2024.

Địa điểm: Hà Nội

– Nội dung: Xây dựng 01 clip ngắn phát sóng trên Đài Truyền hình tuyên truyền trước Chung kết Cuộc thi Toàn quốc và 01 clip tuyên truyền tại Lễ trao giải chung kết toàn quốc Cuộc thi.

Hình thức thực hiện: Lựa chọn các đơn vị xây dựng đơn vị thực hiện clip theo quy định của Luật Đấu thầu.

– Thời lượng, số lượng: 02 clip, thời lượng gồm: 40 giây và 08 phút.

5.2. Tập huấn kỹ năng thuyết trình, gọi vốn hoàn thiện Dự án khởi nghiệp dự thi Vòng Chung kết Cuộc thi Toàn quốc

Thời gian: 0,5 ngày, trong khoảng từ ngày 25/9 đến 05/10/2024.

Địa điểm: Hà Nội.

– Nội dung: Tập huấn nâng cao kỹ năng thuyết trình, gọi vốn và hoàn thiện Dự án khởi nghiệp dự thi Vòng Chung kết Cuộc thi Toàn quốc.

– Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Số lượng, thành phần: Dự kiến 30 người tham dự trực tiếp và trên 200 người tham dự trực tuyến, bao gồm: Chuyên gia/giảng viên; cán bộ Hội LHPN các cấp và Cơ quan/Đơn vị phối hợp; Ứng viên tham dự Chung kết Toàn quốc Cuộc thi…

5.3. Tổ chức Chung kết Toàn quốc Cuộc thi

– Thời gian dự kiến: 03 ngày, trong khoảng từ ngày 01 đến ngày 20/10/2024. – Địa điểm: Hà Nội.

Nội dung:

+Thi thuyết trình: Ứng viên thực hiện thuyết trình trực tiếp về Dự án khởi nghiệp trước HĐGK vòng Chung kết Toàn quốc.

+ Triển lãm, trưng bày giới thiệu sản phẩm của các Dự án dự thi Chung kết Cuộc thi Toàn quốc.

+Lễ trao giải thưởng Chung kết Cuộc thi Toàn quốc.

+ Tri ân HĐGK; các nhà tài trợ…

+ Ký kết thỏa thuận tài trợ/hỗ trợ cho các Dự án khởi nghiệp đạt giải chung kết Cuộc thi Toàn quốc (nếu có).

Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến

Thành phần: Dự kiến trên 500 đại biểu tham dự trực tiếp và hàng nghìn người theo dõi trực tuyến, bao gồm: Đại diện Lãnh đạo các Ban của Đảng; đại diện Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan; đại diện Lãnh đạo Hội LHPN 63 tỉnh/thành; đại diện các Cơ quan/Đơn vị phối hợp; BTC, HĐGK Cuộc thi; đại diện Lãnh đạo các tổ chức trong nước và quốc tế; đại diện các đơn vị đồng hành, tài trợ; đại diện các tổ chức, cơ quan liên quan; các cơ quan báo chí, truyền thông; Ứng viên và đại diện các Dự án khởi nghiệp tham gia Chung kết Cuộc thi Toàn quốc…

6. Lập dự toán, tổ chức lựa chọn, tư vấn gói thầu tổ chức sự kiện về Cuộc thi diễn ra ở cấp Vùng và toàn quốc

Thời gian: Từ tháng 3-6/2024.

Địa điểm: Hà Nội.

Hình thức, nội dung thực hiện: Lập hồ sơ mời thầu; đánh giá; thẩm định hồ sơ mời thầu… theo quy định của Luật Đấu thầu.

Số lượng, thành phần tham gia: Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Văn phòng, chuyên gia tư vấn đấu thầu…

7. Các công tác khác liên quan đến tổ chức Cuộc thi năm 2024

Tổ chức họp bàn, thống nhất về công tác phối hợp trong tổ chức, khuyến khích các đối tượng phụ nữ yếu thế/đặc thù tham gia dự thi với các cơ quan có liên quan, bao gồm: Bộ Công an (đối tượng là phụ nữ chấp hành xong án phạt tù), Cục Thể dục thể thao – Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (đối tượng là nữ vận động viên đã giải nghệ), Hội nữ trí thức Việt Nam (đối tượng là phụ nữ trí thức), Hội người cao tuổi Việt Nam (đối tượng là phụ nữ cao tuổi), Liên hiệp Hội người khuyết tật Việt Nam (đối tượng là phụ nữ khuyết tật), Cục Phòng Chống HIV/AIDS – Bộ Y tế (đối tượng là phụ nữ bị ảnh hưởng bởi HIV).

– Tổ chức họp lấy ý kiến tham vấn, tư vấn, góp ý của các chuyên gia và đại diện các cơ quan, đơn vị phối hợp/hợp tác…vào Thể lệ Cuộc thi; Sổ tay tài trợ năm 2024 và các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

– Phối hợp với các đơn vị đối tác tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến liên quan đến: Tư vấn khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu…

Tổ chức các hoạt động ươm tạo các Dự án khởi nghiệp đạt giải trong Cuộc thi (nếu có).

– Quản lý, giám sát và đánh giá các Dự án đạt giải Cuộc thi năm 2024.

Phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về Cuộc thi năm 2024; gương phụ nữ khởi nghiệp thành công… trên các phương tiện thông tin, đại chúng và các hình thức truyền thông khác (nếu có).

Các hoạt động khác (nếu có).

III. KINH PHÍ

1. Nguồn kinh phí từ Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2024 (chi tiết có dự toán kèm theo).

2. Nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 được giao cho Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

3. Nguồn kinh phí vận động xã hội hóa.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội LHPN Việt Nam 1.1. Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

Chủ trì, đầu mối tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai và dự toán tài chính; chịu trách nhiệm về nội dung, tiến độ, kết quả tổ chức các hoạt động, sự kiện quan đến Cuộc thi theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 3348/QĐ-ĐCT, quy định tại Thể lệ Cuộc thi và Kế hoạch này.

– Chủ động, phối hợp tìm kiếm đơn vị đồng hành, vận động tài trợ cho Cuộc thi.

Tham mưu và chủ trì phối hợp với các ban/đơn vị thuộc Hội LHPN Việt Nam; các Cơ quan/Đơn vị phối hợp để tổ chức Cuộc thi thành công và hiệu quả.

1.2. Ban Tuyên giáo

Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền về Cuộc thi (trước, trong và sau Cuộc thi) trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, báo chí, đài truyền hình theo chức năng, nhiệm vụ.

– Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3348/QĐ-ĐCT: Tổ chức cuộc truyền thông cho nữ nữ vận động viên giải nghệ, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ cao tuổi về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

1.3. Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Sưu tầm tài liệu, hình ảnh, hiện vật về Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2024 theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3348/QĐ-ĐCT, bao gồm: Quay phim, chụp ảnh tại sự kiện chung kết 03 vùng và 01 sự kiện toàn quốc làm tư liệu lưu trữ hệ thống cho Đề án 939 giai đoạn 2017-2025; thu thập thông tin tư liệu; triển lãm online câu chuyện về 20-25 tập thể/cá nhân đạt giải Chung kết Cuộc thi cấp Vùng và Toàn quốc.

1.4. Văn phòng

– Bố trí kinh phí, hướng dẫn các ban/đơn vị thuộc Trung ương Hội thực hiện các thủ tục liên quan đến tài chính, thanh quyết toán các nguồn kinh phí liên quan theo quy định. Tuyên truyền về Đề án 939 và hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên cổng thông tin điện tử của Hội theo Quyết định 3348/QĐ-ĐCT, gồm: các nội dung hoạt động liên quan đến Cuộc thi năm 2024; kết quả hội thảo, báo cáo nghiên cứu về phụ nữ khởi nghiệp; tuyên truyền gương tập thể, cá nhân phụ nữ, mô hình điển hình làm kinh tế giỏi, khởi nghiệp sáng tạo; tập hợp thông tin tư liệu, cơ sở dữ liệu giới thiệu các tổ chức, cá nhân có sản phẩm khởi nghiệp đạt giải Cuộc thi; các sản phẩm Ocop từ 4 sao trở lên của các hợp tác xã do phụ nữ làm chủ/tham gia quản lý do Hội hỗ trợ thành lập…

– Tham gia công tác hậu cần trong tổ chức các sự kiện, hoạt động có liên quan của Cuộc thi theo kế hoạch được phân công.

1.5. Báo Phụ nữ Việt Nam

Thực hiện tuyên truyền nội dung chuyên sâu về các hoạt động theo Quyết định 3348/QĐ-ĐCT về thực hiện Đề án 939, bao gồm: Các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị, các sự kiện Chung kết Cuộc thi tại 03 Vùng và Toàn quốc; các bài viết về tấm gương phụ nữ khởi nghiệp thành công qua các năm trên báo in và báo điện tử.

1.6. Các ban, đơn vị khác: Thực hiện nhiệm vụ theo theo Quyết định 3348/QĐ- ĐCT về thực hiện Đề án 939 và các nhiệm vụ khác có liên quan được giao.

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố

Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội phụ nữ và tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến Cuộc thi theo Thể lệ Cuộc thi và theo nội dung Kế hoạch này.

Chủ động liên hệ, làm việc với các cơ quan/đơn vị phối hợp cùng cấp để vận động, thu hút các đối tượng phụ nữ yếu thế/đặc thù tham gia dự thi.

– Phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội (Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Văn phòng, Báo Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam…) tham gia tổ chức các hoạt động, chuỗi sự kiện liên quan đến Cuộc thi theo Kế hoạch và các nhiệm vụ khác được phân công.

Theo dõi, giám sát và tiếp tục hỗ trợ các Dự án khởi nghiệp đạt giải hàng năm của Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp cấp Tỉnh, cấp Vùng và Toàn quốc.

3. Cơ quan/Đơn vị phối hợp

Các Cơ quan/đơn vị có đối tượng phụ nữ yếu thế/đặc thù bao gồm: Bộ Công an; Cục Thể dục Thể thao – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế; Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam; Hội Người cao tuổi Việt Nam; Hội Nữ trí thức Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đầu mối thuộc Hội LHPN các cấp thực hiện theo nội dung tại các công văn, kế hoạch phối hợp giữa Trung ương Hội và các bên. Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề nghị các ban, đơn vị Trung ương Hội, Hội LHPN các tỉnh, thành phố, các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch này đảm bảo hiệu quả.