Hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025”

69

HỘI LHPN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BAN THƯỜNG VỤ

Số:        /KH-BTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng 5 năm 2018

 

HƯỚNG DẪN

Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp

giai đoạn 2018 – 2025”

Thực hiện Hướng dẫn số 09/HD-ĐCT ngày 30/6/2017 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025” và Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025”, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội hướng dẫn các cấp Hội phụ nữ Hà Nội triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2018 – 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 Bằng nhiều hình thức phù hợp, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên và cộng đồng về ý nghĩa, nội dung Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025” tạo sự đồng thuận và ủng hộ trong triển khai thực hiện Đề án.

– Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án từng giai đoạn, từng năm phù hợp tình hình thực tế của địa phương, huy động được các nguồn lực hỗ trợ tổ chức các hoạt động thực hiện Đề án.

– Các hoạt động thực hiện Đề án đảm bảo triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025” đã đề ra; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025” của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025

– Căn cứ Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ Đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025” của Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố và Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Hội LHPN các quận, huyện, thị xã chủ động báo cáo Đảng ủy, chính quyền cùng cấp về chủ trương của TW và Thành phố về chủ trương xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025”.

– Căn cứ thực tế tình hình của địa phương, xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025” trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.

1.1. Căn cứ xây dựng kế hoạch

– Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”;

– Hướng dẫn số 09/HD-ĐCT ngày 30/6/2017 của TW Hội LHPN Việt Nam về hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”;

– Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025”.

– Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025”.

– Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

1.2 Các nội dung cơ bản của Kế hoạch

– Nêu căn cứ xây dựng kế hoạch, mục đích yêu cầu (Trên cơ sở tham khảo đề án, kế hoạch của Thành phố và tình hình thực tế ở địa phương).

– Xác định mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và nguồn lực của địa phương nhằm đạt mục tiêu, chỉ tiêu Đề án (Căn cứ theo chỉ tiêu Đề án của Thành phố, đưa ra các chỉ tiêu thực hiện của địa phương).

– Xác định rõ các nội dung, giải pháp, các hoạt động cụ thể, nguồn lực để thực hiện:

+ Nhóm nội dung, giải pháp về công tác tuyên truyền.

+ Nhóm nội dung hỗ trợ khởi nghiệp.

– Kinh phí thực hiện: Nguồn đề nghị ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác (căn cứ vào nội dung nhiệm vụ triển khai lập dự toán kinh phí đề xuất Ngân sách cấp và các nguồn huy động khác).

– Tổ chức thực hiện: Nêu trách nhiệm của Hội Liên hiệp phụ nữ từng cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

2. Triển khai các hoạt động thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025

2.1 Chỉ tiêu, mục tiêu đề án

– Ít nhất 90% cán bộ Hội các cấp tham gia triển khai Đề án được nâng cao nhận thức và phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

– 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

– Hỗ trợ 1.500 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp.

– Phối hợp, hỗ trợ thành lập 30 mô hình Hợp tác xã/tổ hợp tác, nhóm liên kết theo ngành nghề, lĩnh vực do phụ nữ quản lý.

– 20.000 phụ nữ mới khởi nghiệp, doanh nghiệp do nữ làm chủ được tư vấn, hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp, quản lý phát triển kinh tế.

2.2 Lộ trình thực hiện

Hai giai đoạn: Giai đoạn 1 (2018 – 2020)

Giai đoạn 2 (2021 – 2025)

2.3 Nội dung các hoạt động trọng tâm

2.3.1. Tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh tế

– Tổ chức hội nghị quán triệt tới cán bộ Hội chủ chốt về Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025” và Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025”.

– Tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, phát triển làng nghề, kết quả thực hiện Đề án, thông qua chuyên mục phụ nữ khởi nghiệp; phát triển kinh tế trên Trang thông tin điện tử của Hội LHPN Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội và Báo Phụ nữ Thủ đô; các phương tiện thông tin đại chúng.

– Tổ chức các diễn đàn, tập huấn, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm. Tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi, tổ Hội phụ nữ, Câu lạc bộ, các mô hình hoạt động của Hội.

2.3.2 Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

a) Vận động, hướng dẫn phụ nữ thành lập các nhóm, tổ hợp tác theo ngành nghề sản xuất kinh doanh, nhóm các Doanh nghiệp do nữ làm chủ, chia sẻ kỹ năng quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh tạo sự liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hình thành chuỗi kết nối các đơn vị, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế.

– Hướng dẫn thành lập Hợp tác xã/ tổ hợp tác/nhóm liên kết theo lĩnh vực, ngành nghề theo chuỗi từ sản xuất tới tiêu dùng, tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh. Vận động, tư vấn phát triển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

– Xây dựng, phát triển mạng lưới Câu lạc bộ doanh nhân nữ thuộc Hội phụ nữ. Thông qua hoạt động của mạng lưới CLB kết nối, hỗ trợ; bảo vệ quyền lợi của nữ doanh nhân; khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp, phát triển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

Phát động nữ doanh nhân thực hiện chuẩn mực “Nữ doanh nhân Thủ đô tâm – tài – thanh lịch” góp phần xây dựng văn minh thương mại và thực hiện văn hóa ứng xử người phụ nữ Thủ đô thanh lịch – văn minh.

b) Hỗ trợ phụ nữ kết nối hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp

– Phát hiện các cá nhân, nhóm cá nhân là nữ có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng để giới thiệu, tư vấn kết nối, hỗ trợ tham gia vào hệ thống vườn ươm, các chương trình tăng tốc khởi nghiệp của quốc gia và thành phố Hà Nội, từ đó hiện thực hóa ý tưởng tạo ra giá trị thương mại.

– Tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp tại Hội phụ nữ các cấp hàng năm:

+ Hướng dẫn phụ nữ xây dựng ý tưởng, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dự án, sản phẩm mới để tham dự ngày phụ nữ khởi nghiệp và tìm kiếm nhà đầu tư.

+ Tôn vinh ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của doanh nghiệp do nữ làm chủ. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân phụ nữ có ý tưởng/công trình nghiên cứu có giá trị ứng dụng cao (sản xuất/kinh doanh sản phẩm sạch, an toàn, bảo vệ môi trường,…) đem lại lợi ích cho phụ nữ và cộng đồng.

– Tổ chức các sự kiện kết nối nguồn lực để hỗ trợ hiện thực hóa những ý tưởng khả thi, sáng tạo, hỗ trợ các doanh nghiệp do nữ làm chủ có nhu cầu phát triển về chất lượng và quy mô.

c) Nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho phụ nữ mới khởi nghiệpdoanh nghiệp do nữ làm chủ

– Tập huấn, đào tạo kiến thức, kỹ năng về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; tiếp cận chính sách, vốn tín dụng, về quản lý tài chính; thương mại điện tử, quản lý nhân sự, ứng dụng công nghệ,… cho phụ nữ mới khởi nghiệp và doanh nghiệp do nữ làm chủ.

– Giới thiệu, tư vấn, kết nối cho phụ nữ có ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp tham gia các lớp đào tạo nghề, đào tạo kiến thức khởi nghiệp do các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp khác tổ chức.

d) Hỗ trợ tiếp cận tín dụng:

– Tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp nữ mới thành lập có nhu cầu tiếp cận tín dụng từ các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, các Quỹ tín dụng trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của quốc gia và các địa phương.

– Duy trì, phát triển các mô hình huy động tiết kiệm tạo nguồn vốn nội lực trong tổ chức Hội để hỗ trợ phụ nữ vay vốn khởi nghiệp

e) Hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ khởi nghiệp có ý tưởng đổi mới sáng tạo.

Tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm liên kết, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm; đăng ký sở hữu trí tuệ cho các phát minh, các sản phẩm sản xuất/sản phẩm chủ lực, đặc sản của địa phương và tiếp cận các chính sách mới về khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

g) Nâng cao năng lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong hệ thống Hội

–  Nâng cao kỹ năng tư vấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của cán bộ Hội phụ nữ, phát huy vai trò trách nhiệm là đầu mối phụ trách hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và kết nối các đơn vị liên quan hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

– Chủ động khai thác các chính sách của Nhà nước, thành phố và chương trình phối hợp, xã hội hóa nguồn lực để hỗ trợ về cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết hỗ trợ cho phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

3. Giám sát, phản biện việc thực hiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và đề xuất cơ chế hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế

a) Giám sát, phản biện việc thực hiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế

– Giám sát việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực thi chính sách về phát triển kinh tế, khởi nghiệp cho phụ nữ theo Quy chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

– Tham gia phản biện xã hội, góp ý đối với các dự thảo văn bản, chính sách, luật pháp về phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp cho phụ nữ.

– Tổ chức đối thoại chính sách, đề xuất hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế

b) Giám sát, đánh giá thực hiện Đề án

– Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án. Định kỳ hàng năm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. 1. Hội LHPN Hà Nội

– Tổ chức tuyên truyền về Đề án và kết quả thực hiện Đề án của TW Hội LHPN Việt Nam, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025” trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị thực hiện các nội dung Đề án.

– Tập huấn, hướng dẫn Hội Liên hiệp phụ nữ quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025” và Kế hoạch thực hiện hàng năm.

– Phân công Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội là đơn vị đầu mối, chịu trách nhiệm chính tham mưu triển khai thực hiện Đề án; các ban chuyên đề, Báo phụ nữ Thủ Đô phối hợp thực hiện Đề án.

–  Xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Khai thác các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

– Tổ chức tập huấn đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt trong triển khai thực hiện các hoạt động của Đề án và kỹ năng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

– Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án hàng năm và đảm bảo chế độ thông tin báo cáo về Hội LHPN Việt Nam và Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội. Tích cực hưởng ứng các hoạt động do Hội LHPN Việt Nam tổ chức.

2. Hội LHPN các quận, huyện, thị xã

– Bằng nhiều hình thức tuyên truyền tới cán bộ, hội viên và cộng đồng về Đề án và kết quả thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025”.

– Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cả giai đoạn và từng năm, lập dự toán đề nghị ngân sách Nhà nước hỗ trợ và huy động các nguồn lực khác để triển khai thực hiện.

– Phân công cán bộ trực tiếp phụ trách thực hiện Đề án.

– Hướng dẫn Hội LHPN xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai Đề án với các nội dung hoạt động phù hợp với địa phương.

– Tích cực tham gia các hoạt động do Hội LHPN thành phố Hà Nội tổ chức.

– Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo kết quả thực hiện Đề án định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6) và báo cáo năm (trước ngày 30/11) về Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội là đơn vị được giao tham mưu thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025”.

Trên đây là Hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025”, đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN các quận, huyện, thị xã căn cứ vào Quyết định phê duyệt “Đề án Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025” đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt và Hướng dẫn này, xây dựng Kế hoạch trình UBND cùng cấp phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả./.

Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG VỤ

– Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN VN;

– UBND Thành phố HN;

– Thường trực, các ban Hội LHPN thành phố;

CHỦ TỊCH

– Hội LHPN quận, huyện, thị xã;

– Lưu VT.

(đã ký)

 

Trần Thị Phương Hoa