Kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp” năm 2024

44

Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017- 2025”; Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 2025”; Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 08/9/2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu, nội dung thực hiện Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025” giai đoạn 2023-2025; Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp” năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Bằng nhiều hình thức phù hợp trực tiếp, trực tuyến tuyên truyền về các chủ trương chính sách mới về phát triển kinh tế, khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; tuyên truyền về những kết quả hoạt động, mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và gương phụ nữ điển hình khởi nghiệp hiệu quả tạo sự lan toả, khích lệ động viên phụ nữ tự tin khởi nghiệp, đóng góp tích cực vào phong trào khởi nghiệp và mục tiêu phát triển kinh tế của Thủ đô

2. Tiếp tục rà soát nắm bắt nhu cầu khởi nghiệp của phụ nữ hỗ trợ phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp. Nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thương mại điện tử vào sản xuất, kinh doanh; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, truy xuất nguồn gốc. Bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất do nữ làm chủ và đông lao động nữ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

3. Các hoạt động triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Tạo sự ủng hộ, đồng thuận của cộng đồng và khích lệ, động viên phụ nữ vượt mọi khó khăn để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ Đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025” đã đề ra.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Chỉ tiêu

– Hỗ trợ 300 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp (Mỗi quận, huyện, thị hỗ trợ 10 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp);

– Nâng cao năng lực cho 1.500 lượt cán bộ Hội Phụ nữ các cấp của Thành phố về các chủ trương, chính sách mới về hỗ trợ doanh nghiệp, kỹ năng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp.

– Hỗ trợ 3.000 phụ nữ làm chủ doanh nghiệp và phụ nữ mới khởi nghiệp được nâng cao năng lực, kỹ năng kinh doanh, kỹ năng quản lý, điều hành phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ hoàn thiện dự án, ý tưởng sản xuất kinh doanh (mỗi quận, huyện, thị xã hỗ trợ 100 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp nâng cao kiến thức, phát hiện 05 gương phụ nữ khởi nghiệp tiêu biểu, hỗ trợ ít nhất 03 dự án tham dự cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo chuyển đổi xanh năm 2024).

2. Nội dung, giải pháp thực hiện

2.1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh tế

– Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội về hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, phát triển làng nghề, gắn với thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Chương trình số 02-CTr/TU về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh bền vững giai đoạn 2021-2025”; Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 – 2025”. Vận động phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo gắn với góp phần thực hiện Đề án “Đẩy mạnh vai trò của Hội phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minhvà Đề án “Phát huy vai trò của Phụ nữ Thủ đô trong xây dựng thành phố hòa bình, sáng tạo giai đoạn 2023-2026”.

– Lồng ghép với các chương trình, đề án khác của Hội phụ nữ các cấp đang thực hiện, tổ chức các diễn đàn, tập huấn, hội thảo, tọa đàm, hội thi, giao lưu…, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế thông qua sinh hoạt chi, tổ phụ nữ, Câu lạc bộ nhằm tuyên truyền những kết quả hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp, các gương điển hình, mô hình phụ nữ khởi nghiệp thành công tạo sự lan tỏa, động viên phụ nữ tự tin khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

– Vận động doanh nhân nữ, phụ nữ khởi nghiệp tiếp tục thực hiện chuẩn mực “Nữ doanh nhân Thủ đô Tâm – Tài – Thanh lịch” góp phần xây dựng văn minh thương mại và thực hiện văn hóa người Hà Nội thanh lịch – văn minh. Tổ chức các hoạt động vinh danh doanh nhân nữ tiêu biểu.

– Chú trọng kết nối hỗ trợ nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thương mại điện tử cho phụ nữ sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là phụ nữ mới khởi nghiệp.

– Xây dựng các sản phẩm truyền thông (phóng sự, clip, tờ gấp, tin bài tuyên truyền qua hệ thống thông tin từ sở). Thúc đẩy tuyên truyền qua trang thông tin điện tử, fanpage, zalo của các cấp Hội và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội, Báo phụ nữ Thủ đô và các cơ quan, báo chí, truyền hình Trung ương và địa phương.

2.2. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp

* Phát triển các hình kết nối hỗ trợ khởi nghiệp.

– Tiếp tục phát triển các CLB doanh nhân nữ, CLB, tổ phụ nữ khởi nghiệp. Xây dựng các điểm kết nối, mạng lưới hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thông qua hệ thống của Hội LHPN từ thành phố tới các chi hội phụ nữ. Thông qua các mô hình nắm bắt nhu cầu, tạo sự kết nối trực tiếp và trực tuyến tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp quảng bá sản phẩm.

– Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp kỹ năng bán hàng Online, tiếp cận các nền tảng công nghệ, sàn thương mại điện tử mở rộng thị trường.

* Hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp

– Rà soát, phát hiện, hướng dẫn các nhóm, cá nhân là nữ có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng để kết nối, giới thiệu, tư vấn hỗ trợ tham gia vào hệ thống vườn ươm, các chương trình tăng tốc khởi nghiệp của Quốc gia và thành phố Hà Nội, từ đó hiện thực hóa ý tưởng tạo ra giá trị thương mại. Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm, phát triển sản phẩm OCOP.

– Phát động hưởng ứng Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động gắn với Cuộc thi Ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của phụ nữ Thủ đô năm 2024.

– Tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp tại Hội Phụ nữ các cấp:

+ Tôn vinh dự án, ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của doanh nghiệp do nữ làm chủ. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân phụ nữ có ý tưởng/công trình nghiên cứu có giá trị ứng dụng cao (sản xuất/kinh doanh sản phẩm sạch, an toàn, bảo vệ môi trường, sản phẩm OCOP…) đem lại lợi ích cho phụ nữ và cộng đồng.

+ Kết nối nhà đầu tư để hỗ trợ vốn, trang thiết bị, kiến thức, kỹ năng hiện thực hóa những ý tưởng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử.

+ Trưng bày, quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề.

* Đào tạo nâng cao kỹ năng, năng lực sáng tạo cho phụ nữ mới khởi nghiệp, doanh nghiệp do nữ làm chủ:

– Tập huấn chuyên sâu nâng cao kỹ năng áp dụng công nghệ mới, kỹ năng kinh doanh, ứng dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử, kỹ năng làm việc, văn hóa kinh doanh cho lãnh đạo quản lý và lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh do nữ làm chủ.

– Hỗ trợ tiếp cận chính sách, kỹ năng về quản lý tài chính; quản lý nhân sự, ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng chuyển đổi số và giao dịch thương mại điện tử an toàn cho phụ nữ mới khởi nghiệp và doanh nghiệp do nữ làm chủ.

– Kết nối hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thiết kế mẫu mã, bao bì sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm, đăng ký bản quyền và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, xây dựng sản phẩm OCOP, đăng ký chất lượng sản phẩm; Xây dựng các ấn phẩm truyền thông, quảng bá gương phụ nữ, các mô hình khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trên các lĩnh vực. – Giới thiệu, tư vấn, kết nối cho phụ nữ có ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp tham gia các lớp đào tạo nâng cao kỹ năng kinh doanh, kiến thức khởi nghiệp do các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp khác tổ chức.

* Hỗ trợ tiếp cận tín dụng, xúc tiến thương mại

– Tư vấn, hỗ trợ các doanh nhân nữ, phụ nữ mới khởi nghiệp có nhu cầu tiếp cận vốn tín dụng từ các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, các Quỹ tín dụng trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Quốc gia và các địa phương.

Duy trì, phát triển mô hình huy động tiết kiệm tại chỗ tạo nguồn vốn nội lực trong tổ chức Hội để hỗ trợ phụ nữ vay vốn khởi nghiệp.

– Mở rộng kết nối, ký kết hợp tác, phối hợp với các Sở, Ngành, các tổ chức, đơn vị hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tham gia các chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm; tham gia các hội chợ trực tiếp và trực tuyến.

* Xây dựng mô hình hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp, doanh nhân nữ kết nối giao thương, quảng giới thiệu sản phẩm trực tiếp và trực tuyến

– Quảng bá Văn phòng kết nối giao thương hỗ trợ khởi nghiệp, điểm kết nối hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tham gia trưng bày quảng bá, giới thiệu các sản phẩm chất lượng, có uy tín, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, đặc sản vùng miền…và được tham gia các hoạt động giao lưu, chia sẻ, kết nối giao thương.

– Phối hợp tổ chức các sự kiện quảng bá sản phẩm an toàn, Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, Hợp tác xã do nữ làm chủ trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, đặc sản vùng miền tại các địa bàn khu dân cư, khu chung cư vào ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần.

– Hội LHPN Thành phố xây dựng nền tảng công nghệ thông tin quản lý đội nhóm, kết nối cung cầu, nâng cao năng lực đổi mới, sáng tạo cho Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp, giao Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội quản lý vận hành. Quận, huyện, thị xã tham gia thúc đẩy phát triển lưới kết nối hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tiếp cận nền tảng của Thành phố.

– Phát triển mô hình kết nối đội nhóm cán bộ, hội viên có khả năng kinh

doanh tham gia hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tiêu thụ sản phẩm.

* Nâng cao năng lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong hệ thống Hội.

Nâng cao kỹ năng tư vấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của cán bộ Hội Phụ nữ, phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức Hội là đầu mối phụ trách hoạt động hỗ trợ và kết nối các cơ quan, tổ chức liên quan hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Chủ động khai thác các chính sách của Nhà nước, Thành phố và chương trình phối hợp tại địa phương, thực hiện xã hội hóa nguồn lực để hỗ trợ về cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết cho phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

3. Giám sát, phản biện việc thực hiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và đề xuất cơ chế hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế

Giám sát việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực thi chính sách về phát triển kinh tế, khởi nghiệp cho phụ nữ theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội.

– Tham gia phản biện xã hội, góp ý đối với các dự thảo văn bản, chính sách, pháp luật về phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp cho phụ nữ.

– Kết nối, tham gia đối thoại chính sách, đề xuất hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

– Tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội

* Các ban, đơn vị thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội

– Giao Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội là đầu mối tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai năm 2024, xây dựng Kế hoạch tổ chức các sự kiện khởi nghiệp sáng tạo gắn với thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng thành phố hòa bình, sáng tạo giai đoạn 2023-2026”, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2024.

– Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp gắn với thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý điều hành và tạo việc làm cho lao động nữ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030 và Đề án “Phát huy vai trò của phụ nữ Thủ đô trong xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”.

– Báo Phụ nữ Thủ đô, Ban Tuyên giáo phối hợp tuyên truyền thực hiện Đề án trên các trang thông tin điện tử của Hội, Fanpage Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, Báo Phụ nữ Thủ đô…

– Văn phòng Hội LHPN phối hợp, hướng dẫn việc lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề án đúng quy định.

Các Ban chuyên đề phối hợp thực hiện Đề án theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

* Một số sự kiện lớn trong năm:

1. Ngày Phụ nữ Thủ đô “Ứng dụng công nghệ – đổi mới sáng tạo” và Vinh danh Nghệ nhân làng nghề, phố nghề tiêu biểu (Tháng 4)

2. Quảng bá sản phẩm nông nghiệp an toàn (Tháng 6)

3. Tổ chức “Ngày hội Phụ nữ Khởi nghiệp – Sáng tạo” (Tháng 8);

4. Chương trình “Hà Nội Kết nối – Vươn xa” (Tháng 9).

5. Chương trình Giao lưu “Doanh nhân nữ Thủ đô tâm – tài – thanh lịch”;

Trao giải thưởng “Sen vàng Thủ đô” (Tháng 10).

2. Hội Liên hiệp phụ nữ các quận, huyện, thị xã

– Căn cứ nội dung Kế hoạch của Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai các nội dung hoạt động phù hợp với đặc thù địa phương; huy động các nguồn lực xã hội để triển khai thực hiện và tham gia các sự kiện cấp thành phố theo phân công.

– Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng (trước ngày 10/6) và báo cáo năm (trước ngày 10/11) về Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ và UBND thành phố Hà Nội.

3. Đề nghị các Sở, ngành đơn vị liên quan

1. Sở Tài chính Hà Nội

– Phối hợp, hướng dẫn Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch Đầu Nội

– Phối hợp với Hội LHPN Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018- 2025” và Kế hoạch bổ sung, điều chỉnh Đề án trong giai đoạn 2023-2025 của UBND thành phố Hà Nội, nghiên cứu lồng ghép với các chương trình, Đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của Thành phố

– Phối hợp với Hội LHPN Hà Nội giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án

năm 2024

3. Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội

– Phối hợp với Hội LHPN Hà Nội hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình Hà Nội, hệ thống thông tin cơ sở tiếp tục tuyên truyền Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018- 2025” và Kế hoạch bỗ sung, điều chỉnh Đề án trong giai đoạn 2023-2025 của UBND thành phố Hà Nội. Truyền thông hoạt động Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp trên các trang thông tin điện tử về khởi nghiệp của UBND Thành phố.

– Phối hợp, hướng dẫn xây dựng “Nền tảng công nghệ thông tin quản lý đội nhóm, kết nối cung cầu, nâng cao năng lực đổi mới, sáng tạo cho Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp” giao Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội quản lý vận hành

– Phối hợp với Hội LHPN thành phố Hà Nội giám sát, đánh giá việc thực hiện hàng năm

4. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Phối hợp với Hội LHPN Hà Nội tiếp tục thực hiện Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018- 2025” và Kế hoạch bổ sung, điều chỉnh Đề án trong giai đoạn 2023-2025 của UBND thành phố Hà Nội, lồng ghép và các chương trình, đề án Sở KH&CN được giao chủ trì.

– Phối hợp, hướng dẫn Hội LHPN thành phố Hà Nội thực hiện nội dung hỗ trợ nâng cao kiến thức ứng dụng cộng nghệ cao trong sản xuất, kinh doanh cho phụ nữ khởi nghiệp.

– Phối hợp với Hội LHPN thành phố Hà Nội giám sát, đánh giá việc thực hiện hàng năm.

5. Sở Tư pháp Hà Nội

– Phối hợp với Hội LHPN Hà Nội triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018- 2025” và Kế hoạch bổ sung, điều chỉnh Đề án trong giai đoạn 2023-2025 của UBND thành phố Hà Nội và nghiên cứu lồng ghép với các chương trình, Đề án sở Tư pháp được giao chủ trì

– Phối hợp với Hội LHPN Hà Nội giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án hàng năm và từng giai đoạn.

6. Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư Thương mại, Du lịch Hà Nội sung,

– Phối hợp với Hội LHPN Hà Nội tiếp tục thực hiện Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018- 2025” và Kế hoạch bổ điều chỉnh Đề án trong giai đoạn 2023-2025 của UBND thành phố Hà Nội gắn với các chương trình, đề án Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư Thương mại, Du lịch Hà Nội được giao chủ trì.

Phối hợp với Hội LHPN thành phố Hà Nội giám sát, đánh giá việc thực hiện hàng năm.

7. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội

– Phối hợp với Hội LHPN Hà Nội tiếp tục thực hiện Quyết định số 1901/QĐ- UBND ngày 18/4/2018 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018- 2025” và Kế hoạch bổ sung, điều chỉnh Đề án trong giai đoạn 2023-2025 của UBND thành phố Hà Nội, lồng ghép với các chương trình, đề án do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được giao chủ trì.

Phối hợp với Hội LHPN Hà Nội hướng dẫn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội đơn vị sự nghiệp thuộc Hội LHPN Hà Nội thực hiện nội dung đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, kỹ năng kinh doanh cho phụ nữ khởi nghiệp và lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh do nữ

làm chủ.

– Phối hợp với Hội LHPN thành phố Hà Nội giám sát, đánh giá việc thực hiện hàng năm.

8. Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Nội  

– Phối hợp với Hội LHPN Hà Nội tiếp tục thực hiện Quyết định số 1901/QĐ- UBND ngày 18/4/2018 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018- 2025” và Kế hoạch bổ điều chỉnh Đề án trong giai đoạn 2023-2025 của UBND thành phố Hà Nội, lồng ghép với các chương trình, đề án Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì thực hiện.

Phối hợp với Hội LHPN thành phố Hà Nội tham gia giám sát, đánh giá việc thực hiện hàng năm.

9. Ngân hàng chính sách xã hội Hà Nội, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

– Phối hợp với Hội LHPN Hà Nội triển khai tiếp tục thực hiện Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018- 2025” và Kế hoạch bổ sung, điều chỉnh Đề án trong giai đoạn 2023-2025 của UBND thành phố Hà Nội, lồng ghép với các chương trình, đề án hỗ trợ vốn khởi nghiệp do Ngân hàng CSXH, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội quản lý.

– Phối hợp với Hội LHPN thành phố Hà Nội giám sát, đánh giá việc thực hiện hàng năm.

10. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội Thành phố Hà Nội.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội và các đoàn thể chính trị xã hội trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ của mình tiếp tục thực hiện Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018- 2025” và Kế hoạch bổ sung, điều chỉnh Đề án trong giai đoạn 2023-2025 của UBND thành phố Hà Nội, nghiên cứu, lồng ghép các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong các chương trình, đề án có liên quan.

11. Hiệp hội nữ doanh nhân Hà Nội, Hội nữ chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, CLB Doanh nhân nữ Hà Nội.

– Phối hợp với các cấp Hội LHPN tiếp tục thực hiện Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018- 2025” và Kế hoạch bổ sung, điều chỉnh Đề án trong giai đoạn 2023-2025 của UBND thành phố Hà Nội và phát triển mang lưới tập hợp doanh nhân nữ, qua đó hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

– Phối hợp với Hội LHPN Thành phố Hà Nội khai thác nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế.

12. Hội nữ trí thức Hà Nội

– Phối hợp với Hội LHPN Thành phố Hà Nội trong các hoạt động nghiên cứu và hỗ trợ phụ nữ ứng dụng khoa học công nghệ, tạo ra sản phẩm mới, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm.

– Phối hợp khai thác nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo

13. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc Thành phố phê duyệt kế hoạch tiếp tục thực hiện Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018- 2025” và Kế hoạch bổ sung, điều chỉnh Đề án trong giai đoạn 2023-2025 của UBND thành phố Hà Nội do Hội Liên hiệp phụ nữ cùng cấp đề xuất. Bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện theo quy định, trên cơ sở đã được phê duyệt tại Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018- 2025”. Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp năm 2024, đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả./.