Những nội dung cơ bản của Bộ Luật Dân sự năm 2015

65

Ngày 24/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII đã thông qua Bộ luật dân sự số 91/2015/QH 13. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký lệnh sô 20/2015/LC –CTN ngày 08/12/2015 về việc công bố Luật. Bộ Luật Dân sự (BLDS) có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. BLDS năm 2015 gồm 6 phần, 27 chương, 689 điều, với nhiều đổi mới về nhận thức, tư duy pháp lý trong việc hoàn thiện cơ chế điều chỉnh quan hệ dân sự, xây dựng nền tảng pháp lý thống nhất, đồng bộ, ổn định cho hệ thống pháp luật dân sự Việt Nam. Thực hiện,bảo vệ quyền dân sự về nhân thân, tài sản của cá nhân, pháp nhân, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển kinh tế – xã hội sau khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành và phục vụ hội nhập quốc tế. Ngày 21/6/2016 Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn Báo cáo viên pháp luật về “ Những nội dung cơ bản của Bộ Luật Dân sự năm 2015” Đề nghị Hội LHPN các quận, huyện, thị xã  tiến hành các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, nội dung Bộ luật bằng các hình thức phù hợp; tới đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, báo cáo viên pháp luật cấp huyện và  tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

Nội dung tài liệu:Tại đây

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B_gi1fJLO97Ta0FyZmd0dFdiR1U