Biểu mẫu báo cáo Dạy nghề, giới thiệu việc làm, phụ nữ khởi nghiệp

207

HỘI LHPN ……………………..

BAN THƯỜNG VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày     tháng      năm 2018

BÁO CÁO

KẾT QUẢ DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM, HỖ TRỢ PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP

Tháng ….. năm 2018

I. Tổng số kết quả dạy nghề và giới thiệu việc làm tháng ……./2018 là ………. người, trong đó:

Dạy nghề

Tư vấn, giới thiệu việc làm

– Tổng số lao động được học nghề: …….., trong đó nữ:……..

–  Ngành nghề học:…………………………………………….

–  Nguồn kinh phí mở lớp:…………………………………….

–  Đơn vị phối hợp mở lớp……………………………………..

………………………………………………………………….

– Số lao động có việc làm sau đào tạo:…………………………

– Số lao động Hội giới thiệu được tuyển dụng tại địa phương:………………, trong đó:

+ Tuyển dụng theo thời vụ:…………………………………

+ Tuyển dụng 3 tháng đến 1 năm:………………………….

+ Tuyển dụng thời hạn 1 năm trở lên:………………………

– Số lao động Hội giới thiệu được tuyển dụng qua Điểm giao dịch việc làm của Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội:…..

II. Kết quả hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp:

Nội dung

Tổng số

Trong đó:

Hộ kinh doanh

Tổ hợp tác

Hợp tác xã

Doanh nghiệp

Số THT

Số PN là thành viên

Số HTX

Số PN là thành viên

Số DN

Số PN

(1)

(2) = (3)+(5)+(7)+(9)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Số PN khởi sự KD                
Số PN khởi nghiệp                
Tổng cộng                

Lưu ý: Các đơn vị có thể gửi riêng báo cáo theo mẫu này hoặc tổng hợp đủ thông tin số liệu chung trong báo cáo tháng và gửi kèm theo hồ sơ liên quan, danh sách lao động được học nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong tháng (Theo mẫu) về Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội theo địa chỉ email: [email protected].

NGƯỜI TỔNG HỢP

TM. BAN THƯỜNG VỤ

 

 

HỘI LHPN ……………………..

BAN THƯỜNG VỤ

*

DANH SÁCH

HỖ TRỢ PHỤ NỮ KHỞI SỰ KINH DOANH, KHỞI NGHIỆP

1. Phụ nữ khởi sự kinh doanh

STT

Họ và tên

chủ hộ kinh doanh/

Quản lý

Loại hình

Ngành nghề/

Lĩnh vực

Thời gian thành lập

Điên thoại

Địa chỉ

Biện pháp hỗ trợ

của Hội

(Nêu cụ thể số liệu )

1

             

2

             

(Ghi chú: Loại hình: cơ sở/hộ sản xuất, kinh doanh hoặc Tổ hợp tác)

2. Phụ nữ khởi nghiệp

STT

Họ và tên

Giám đốc/Chủ tịch HĐQT

Loại hình

Ngành nghề/

Lĩnh vực

Thời gian thành lập

Điên thoại

Địa chỉ

Tên sản phẩm/dịch vụ mới

Biện pháp

hỗ trợ

của Hội

(Nêu cụ thể số liệu)

1

               

2

               

 

(Ghi chú: Loại hình: Hợp tác xã hoặc Doanh nghiệp)

NGƯỜI TỔNG HỢP

TM. BAN THƯỜNG VỤ

HỘI LHPN ……………………..

Chi hội…..

 

DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐƯỢC GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Tháng …./năm 2018

(Tại các đơn vị, doanh nghiệp có dấu pháp nhân)

TT

Họ và tên

Nam/nữ

Năm sinh

Địa chỉ người lao động

Điện thoại người lao động

Tên đơn vị tuyển dụng

Điạ chỉ đơn vị tuyển dụng lao động

Thời hạn tuyển dụng

Điện thoại đơn vị tuyển dụng

1

Nguyễn Thị A      

2

Nguyễn văn B….      

3

………………..      

Xác nhận

của đơn vị/doanh nghiệp tuyển dụng lao động

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chi hội Trưởng

(ký và ghi rõ họ tên)

TM. Hội LHPN xã, phường, thị trấn

(Ký tên, đóng dấu)

HỘI LHPN ……………………..

Chi hội…..

 

DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐƯỢC GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Tháng …./năm 2018

(Tại các cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh không có dấu pháp nhân)

TT

Họ và tên

Nam/nữ

Năm sinh

Địa chỉ người

lao động

Điện thoại người lao động

Tên chủ cơ sở, hộ SXKD tuyển lao động

Điạ chỉ  sơ sở, hộ SXKD

Thời hạn tuyển

Điện thoại cơ sở, hộ SXKD tuyển lao động

1

Nguyễn Thị A      

2

Nguyễn văn B….      

Xác nhận

của chủ cơ sở, hộ SXKD tuyển dụng lao động

(Ký, ghi rõ họ tên )

Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, xóm

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chi hội Trưởng

(ký và ghi rõ họ tên)

TM. Hội LHPN xã, phường, thị trấn

(Ký tên, đóng dấu)

TM. UBND

xã, phường, thị trấn

(Ký tên, đóng dấu)

 

HỘI LHPN ……………………..

BAN THƯỜNG VỤ

DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐƯỢC HỌC NGHỀ

Tháng …./năm 2018

TT

Họ và tên

Nam/nữ

Năm sinh

Địa chỉ người lao động

Điện thoại người lao động

Địa chỉ nơi học nghề

Nghề học

Thời gian học

Địa điểm được giới thiệu việc làm sau đào tạo

1

Nguyễn Thị A

     

2

Nguyền Văn B      

3

……………..      

Xác nhận của đơn vị

phối hợp tổ chức dạy nghề

(Ký tên lãnh đạo và đóng dấu)

TM. BAN THƯỜNG VỤ

(Ký tên lãnh đạo và đóng dấu)

HỘI LHPN………………………………

ĐĂNG KÝ NHU CẦU TRUYỀN THÔNG KIẾN THỨC CHO PHỤ NỮ NĂM 2018

STT

Nội dung đề xuất truyền thông (Kiến thức: Khởi nghiệp, tư vấn hướng nghiệp, chăm sóc sức khỏe , văn hóa ứng xử, kiến thức gia đình, phòng cháy chữa cháy…)

Dự kiến

số người tham gia

Thời gian tổ chức

Địa điểm tổ chức

1

2

3

4

5

 

Lưu ý: Đề nghị các quận, huyện, thị xã khảo sát nhu cầu thực tế và đề xuất phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội các nội dung cần tuyên truyền hỗ trợ nâng cao kiến thức cho phụ nữ tại các khu dân cư, đặc biệt lưu ý quan tâm tới nhu cầu của đối tượng phụ nữ làng nghề, nữ doanh nhân, phụ nữ yếu thế và tập trung tổ chức tuyên truyền tại cơ sở.

Theo nhu cầu của các quận, huyện, thị xã, Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ sẽ nghiên cứu tùy theo từng nội dung sẽ phối hợp tổ chức tuyên truyền. Đối với các địa bàn có khó khăn, Trung tâm sẽ khai thác nguồn hỗ trợ thêm một phần cho kinh phí tổ chức hoạt động tuyên truyền.

T.M HỘI LHPN…………….

(Ký tên, đóng dấu)