Kế hoạch tổ chức “Ngày hội giao dịch việc làm” lần thứ hai năm 2016

100

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HÀ NỘI

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂNPHỤ NỮ

Số:    45   /KH-TT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20  tháng 09  năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Ngày hội giao dịch việc làm” lần thứ hai năm 2016

Thực hiện chương trình công tác của Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội năm 2016, căn cứ nhu cầu của lao động, Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội tổ chức “Ngày hội giao dịch việc làm” lần thứ hai năm 2016, kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

– Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có nhu cầu tìm việc trên địa bàn Hà Nội tiếp cận thông tin tuyển dụng lao động của các cơ quan, tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động để người lao động lựa chọn những công việc phù hợp với trình độ và khả năng của mình hiện có.

– Cung cấp thông tin về nhu cầu việc làm trong nước, làm việc tại nước ngoài và thông tin thị trường lao động cho người lao động và người sử dụng lao động. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động, các trường dạy nghề tuyển sinh, giới thiệu việc làm, tư vấn hỗ trợ học nghề cho người lao động, bộ đội xuất ngũ chưa có công việc ổn định tạo nguồn cung lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội nói chung và trên địa bàn các quận huyện Hà Đông, Thanh Xuân, Thanh Oai, Chương Mỹ

2. Yêu cầu:

– Phiên giao dịch cần được tổ chức có chất lượng, hiệu quả, mang tính xã hội hoá cao, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và nhiều tổ chức doanh nghiệp (người sử dụng lao động) thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn.

– Đảm bảo có từ 35 doanh nghiệp  có nhu cầu tuyển dụng tham gia và có ít nhất 1200 lao động có nhu cầu việc làm tham gia, trọng đó có từ 600 – 800 lao động đủ điều kiện, tiêu chuẩn tìm được việc làm.

– Công tác tổ chức cần được chuẩn bị chu đáo, trang trọng, phấn khởi đảm bảo các điều kiện thuận lợi để kết nối giữa đơn vị tuyển dụng và người lao động.

II. NỘI DUNG  – THÀNH PHẦN THAM GIA:

1. Nội dung:

– Tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho người lao động tìm việc đặc biệt đối với đối tượng là bộ đội xuất ngũ, thanh niên các quận Hà Đông, Thanh Xuân, huyện Thanh Oai, huyện Chương Mỹ.

– Tổ chức thông tin tuyển dụng lao động, cung cấp thông tin thị trường lao động, tuyên truyền các chế độ, chính sách về lĩnh vực lao động việc làm, tiền lương, tiền công, đào tạo nghề và xuất khẩu lao động; tổ chức hoạt động sơ tuyển, phỏng vấn, tuyển dụng lao động giữa các doanh nghiệp và người lao động.

– Tiếp nhận đăng ký tìm việc làm, đăng ký tuyển dụng, đăng ký đi xuất khẩu lao động, đăng ký học nghề … giữa người lao động và người sử dụng lao động, các cơ sở dạy nghề.

– Tổ chức cắt tóc miễn phí, tư vấn làm đẹp, cắt tỉa hoa và một số hoạt động cộng đồng phục vụ miễn phí cho người lao động

2.Thành phần tham gia:

– Đại diện TW Hội LHPN Việt Nam

– Lãnh đạo Hội LHPN Thành phố; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội;

– Lãnh đạo và cán bộ nhân viên Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội

– Đại diện lãnh đạo các quận, huyện, các đơn vị, đoàn thể liên quan.

– Người lao động trên địa bàn huyện Đan Phượng và các huyện lân cận có nhu cầu tìm việc làm. Học sinh các trường trung học, cao đẳng, đại học trên địa bàn quận Hà Đông, Thanh Xuân, huyện Thanh Oai, huyện Chương Mỹ.

– Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất – kinh doanh trong và ngoài thành phố có nhu cầu tuyển dụng lao động.

– Các Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giới thiệu giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố

– Cán bộ, hội viên phụ nữ thuộc quận Hà Đông, Thanh Xuân, huyện Thanh Oai, huyện Chương Mỹ.

3. Thứ tự chương trình:

– Văn nghệ

-Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

– Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội khai mạc

– Phát biểu của lãnh đạo Hội LHPN thành phố Hà Nội

– Phát biểu ý kiến của đại diện các đơn vị tuyển dụng

– Phát biểu của đại diện người lao động

– Người lao động tiếp cận các thông tin và tham gia tuyển dụng lao động.

– Các hoạt động cắt tóc, tư vấn làm đẹp, cắt tỉa hoa miễn phí…

III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

1.Thời gian:

– Thời gian: 01 ngày09/10/2016

–  Khai mạc: 8 giờ 00 phút.

2. Địa điểm: Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Thành phố Hà Nội

– Số 01 phố Hoàng Văn Thụ, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội:

– Chịu trách nhiệm Pháp lý để tổ chức ngày hội giao dịch việc làm lần thứ hai năm 2016

– Tuyên truyền tổng hợp nhu cầu, chỉ tiêu tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để in ấn thông tin, thông báo tới người lao động. Thiết kế maket, băng zôn khẩu hiệu, tài liệu tuyên truyền

–  Bố trí, sắp xếp mặt bằng, các vị trí đăng ký, tư vấn cho người lao động đến đăng ký tìm việc làm và ghi danh học nghề.

–  Bố trí lực lượng thợ cắt tóc miễn phí, giáo viên tư vấn làm đẹp, cắt tỉa hoa phục vụ nhu cầu nhân dân

2. Đề nghị Hội LHPN quận Hà Đông, Thanh Xuân, huyện Thanh Oai, huyện Chương Mỹ

+ Bằng nhiều hình thức tổ chức tuyên truyền thông báo, tuyên truyền rộng rãi thông tin về chương trình Ngày hội giao dịch việc làm tới toàn thể người lao động tại các thôn, xóm, học sinh, sinh viên các nhà trường; đoàn viên, hội viên các đoàn thể có nhu cầu tìm việc làm và có nhu cầu tham gia các hoạt động cắt tóc miễn phí, tư vấn làm đẹp, cắt tỉa hoa đến tham dự để đảm bảo tính xã hội hóa cao.(Mỗi quận huyện phấn đấu có ít nhất 300 lao động tham gia chương trình Ngày hội, riêng Hà Đông 500 – 700 lao động)

+Tuyên truyền thu thập thông tin nhu cầu người lao động trước khi diễn ra chương trình để dự báo nhu cầu thực tế tìm việc làm, tham gia học nghề, đăng ký du học, lao động nước ngoài để tư vấn tiếp cận đơn vị tuyển dụng

+ Phối hợp vận động từ 05 – 10 đơn vị, doanh nghiệp, xưởng sản xuất trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng tham gia tuyển dụng tại Ngày hội giao dịch việc làm

+ Hội LHPN quận Hà Đông phối hợp đảm bảo An ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trông xe cho doanh nghiệp và người lao động đến tham gia phiên giao dịch việc làm. Phối hợp trong quá trình tổ chức chương trình ngày hội.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

– Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội đảm bảo toàn bộ kinh phí tổ chức chương trình Ngày hội giao dịch việc làm

Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Ngày hội giao dịch việc làm” lần thứ hai  năm 2016, kính đề nghị  các đợn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

– UBND huyện Đan Phượng;

– Các đơn vị liên quan;

– Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Hảo

 

TRUNG TÂM HTPT PHỤ  NỮ HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH

“NGÀY HỘI GIAO DỊCH VIỆC LÀM” LẦN THỨ HAI NĂM 2016

Thời gian: Từ 8 giờ ngày 09/10/2016

Địa điểm: Số 01 Hoàng Văn Thụ quận Hà Đông thành phố Hà Nội

STT

Nội dung

Người thực hiện

1

– Văn nghệ

Quận Hà Đông

2

-Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Phòng đào tạoTT Hỗ trợ PTPN Hà Nội

3

– Khai mạc

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội

4

– Phát biểu của lãnh đạo

Lãnh đạo Hội LHPN thành phố Hà Nội

5

– Phát biểu ý kiến của đại diện các đơn vị tuyển dụng

Trung tâm lựa chọn

6

– Phát biểu của đại diện người lao động

Lao Động Hà Đông

7

– Người lao động tiếp cận các thông tin và tham gia tuyển dụng lao động.

Trung tâm HTPT Phụ nữ Hà Nội hướng dẫn

8

– Các hoạt động cắt tóc miễn phí, tư vấn làm đẹp, cắt tỉa hoa…

Trung tâm HTPT Phụ nữ Hà Nội phục vụ